Regulamin bonów podarunkowych

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH 

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych.

 

II. Definicje. 

 1. Bon prezentowy – bon wydany na okaziciela, sprzedawany w sklep Fotoamigo.pl i w Sklepie internetowym, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży w sklep Fotoamigo.pl oraz w Sklepie internetowym www.fotoamigo.pl;
  2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu Podarunkowego w sklepie Fotoamigo.pl lub w Sklepie internetowym;
  3. Posiadacz – osoba realizująca Bon Podarunkowy;
  4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
  5. Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary oraz Bony prezentowe, działająca w domenie www.fotoamigo.pl;
  6. sklep Fotoamigo.pl – sklep stacjonarny, w którym oferowane są do sprzedaży Towary i Bony prezentowe. Sklep mieści sie przy ul. Dąbrowskiego 42 we Wrocławiu.
  7. Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży w sklep Fotoamigo.pl oraz za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Bonu Podarunkowego;
  8. Wydawca – oznacza Marcina Przybylskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Internet Brokers M.Przybylski z siedzibą we Wrocławiu, ul. Dąbrowskiego 42, NIP: 8971543888, REGON: 020105090, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: sklep@fotoamigo.pl

III. Warunki ogólne.

 1. Wydawca oferuje do nabycia w sklepie sklep Fotoamigo.pl oraz w Sklepie internetowym Bony Podarunkowe o wartości  50,00zł, 100,00zł, 150,00zł, 200,00zł (ceny zawierają 23% VAT). Za każdy Bon Podarunkowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu Podarunkowego.
  2. Wartość Bonów Podarunkowych oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.fotoamigo.pl.
  3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego.
  4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za towary nabywane przez Posiadacza.
  5. Bon prezentowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów w sklep Fotoamigo.pl oraz w Sklepie internetowym.
  6. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
  7. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu Podarunkowego. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
  8. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.
  9. Zasady i tryb nabywania Bonów Podarunkowych za pośrednictwem Sklepu internetowego, określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.fotoamigo.pl

IV. Realizacja Bonu Podarunkowego

1. Posiadacz Bonu Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za towar nabyty w sklep Fotoamigo.pl lub w Sklepie internetowym;
b. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym na towary dostępne w ofercie sklepu Fotoamigo.pl oraz w Sklepie internetowym www.fotoamigo.pl;
c. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;
d. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
e. Bon posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Bonu Podarunkowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego, nie można nim dokonywać płatności;
f. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
g. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Bony Podarunkowe, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Bonu Podarunkowego zastępczego.

 

V. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.fotoamigo.pl.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu Podarunkowego.
2. Zakup Bonu Podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w sklep Fotoamigo.pl oraz w Sklepie internetowym na stronie www.fotoamigo.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu sklep Fotoamigo.pl oraz na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Bonów Podarunkowego zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.


 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium